Bestuursmededeling

Uitnoding Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Aan:

 

 De leden en wettelijke vertegenwoordigers van leden jonger dan 18 jaar van de voetbalvereniging “Uffelte”

 

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de te houden

ALGEMENE LEDENVERGADERING

van de voetbalvereniging “Uffelte” op:

Maandag 10 december 2012 om 20.00 uur

in de kantine van “De Krollenkamp” te Uffelte.

AGENDA:

1.  Opening

2. Vaststelling Agenda van de voorliggende vergadering

3. Vaststelling van de notulen van de vergadering, d.d. 12 december 2011. De notulen liggen gedurende 1 week voor de
      vergadering bij de secretaris ter inzage.

4. Jaarverslag secretaris 2011-2012

5. Jaarverslag penningmeester 2011-2012

6. Begroting 2012-2013. De begroting ligt gedurende 1 week voor de vergadering bij de penningmeester ter inzage

7. Pauze.
      Tijdens de pauze zullen het financieel jaarverslag en de begroting rouleren door de vergadering.
      Na de pauze zullen ze worden behandeld

8. Verslag kascommissie

9. Verkiezing kascommissieleden

10. Verslag Jeugdcommissie

11. Bestuursverkiezing:

     a) Periodiek aftredend en herkiesbaar: C. v.d. Berg

     b) Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: M. Hagedoorn.
          Door het bestuur wordt G. Smit kandidaat gesteld om deze plaats in te nemen.

Evt. (tegen)kandidaten kunnen tot een kwartier voor aanvang van de vergadering bij de
secretaris worden ingediend.

12. Club van vijftig

13. Rondvraag

14. Sluiting

WIJ REKENEN OP UW KOMST.                                              Het bestuur van de v.v. Uffelte

Related Posts