Bestuursmededeling

Uitnodiging Algemene Jaarvergadering v.v. Uffelte, d.d. 12 december 2011

Aan:

 De leden en wettelijke vertegenwoordigers van leden jonger dan 18 jaar van de voetbalvereniging “Uffelte”

 Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de te houden

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 van de voetbalvereniging “Uffelte” op:

Maandag 12 december 2011 om 20.00 uur

 in de kantine van “De Krollenkamp” te Uffelte.

Voorgestelde AGENDA:

 1. Opening.
 2. Vaststelling Agenda van de voorliggende vergadering
 3. Vaststelling van de notulen van de vergadering, d.d. 15 december 2010. De notulen liggen gedurende 1 week voor de vergadering bij de secretaris ter inzage.
 4. Jaarverslag secretaris 2010-2011
 5. Jaarverslag penningmeester 2010-2011
 6. Begroting 2011-2012. De begroting ligt gedurende 1 week voor de vergadering bij de penningmeester ter inzage
 7. Pauze. Tijdens de pauze zullen het financieel jaarverslag en de begroting rouleren door de vergadering. Na de pauze zullen ze worden behandeld
 8. Verslag kascommissie
 9. Verkiezing kascommissieleden
 10. Verslag Jeugdcommissie
 11. Bestuursverkiezing:
  Periodiek aftredend en herkiesbaar: R. Hendriks en M. Reitsma
  Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: J. Scheper. Door het bestuur wordt B. Huisman kandidaat gesteld om deze plaats in te nemen.
  Evt. (tegen)kandidaten kunnen tot een kwartier voor aanvang van de vergadering bij de secretaris worden ingediend.
 12. Club van vijftig
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 

Related Posts