Bestuursmededeling

Algemene Ledenvergadering v.v. Uffelte

Aan:

 De leden en wettelijke vertegenwoordigers van leden jonger dan 18 jaar van de voetbalvereniging “Uffelte”

 Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de te houden

 ALGEMENE LEDENVERGADERING

 van de voetbalvereniging “Uffelte” op:

 Maandag 9 december 2013 om 20.00 uur

 in de kantine van “De Krollenkamp” te Uffelte.

 Voorgestelde AGENDA:

 

 1. Opening
 2. Vaststelling Agenda van de voorliggende vergadering
 3. Vaststelling van de notulen van de vergadering, d.d. 10 december 2012. De notulen liggen gedurende 1 week voor de vergadering bij de secretaris ter inzage.
 4. Jaarverslag secretaris 2012-2013
 5. Jaarverslag penningmeester 2012-2013
 6. Begroting 2013-2014. De begroting ligt gedurende 1 week voor de vergadering bij de penningmeester ter inzage
 7. Pauze. Tijdens de pauze zullen het financieel jaarverslag en de begroting rouleren door de vergadering. Na de pauze zullen ze worden behandeld
 8. Verslag kascommissie
 9. Verkiezing kascommissieleden
 10. Contributieverhoging
 11. Verslag Jeugdcommissie
 12. Bestuursverkiezing:
  Periodiek aftredend en herkiesbaar: R. v.d. Belt en K. Hooijer
  Evt. (tegen)kandidaten kunnen tot een kwartier voor aanvang van de vergadering bij de secretaris worden ingediend
 13. Club van vijftig
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

 WIJ REKENEN OP UW KOMST.                                              Het bestuur van de v.v. Uffelte.

Related Posts