Bestuursmededeling

Algemene Ledenvergadering v.v. Uffelte

Aan:

De leden en wettelijke vertegenwoordigers van leden jonger dan 18 jaar van de voetbalvereniging “Uffelte”

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de te houden

ALGEMENE LEDENVERGADERING

van de voetbalvereniging “Uffelte” op:

maandag 23 december 2019 om 20.00 uur

in de kantine van “De Krollenkamp” te Uffelte.

Voorgestelde AGENDA:

1. Opening

2. Vaststelling Agenda van de voorliggende vergadering

3. Vaststelling van de notulen van de vergadering, d.d. 17 december 2018.
De notulen liggen gedurende 1 week voor de vergadering bij de secretaris ter inzage

4. Jaarverslag secretaris 2018-2019

5. Jaarverslag penningmeester 2018-2019

6. Begroting 2019-2020.
De begroting ligt gedurende 1 week voor de vergadering bij de penningmeester ter inzage

7. Pauze. Tijdens de pauze zullen het financieel jaarverslag en de begroting rouleren door de vergadering. Na de pauze zullen ze worden behandeld

8. Verslag kascommissie

9. Verkiezing kascommissieleden

10. Bestuursverkiezing:
1. Periodiek aftredend en herkiesbaar: Roel Hendriks

2. Aftredend en niet herkiesbaar: Roelof vd Belt

Door het bestuur wordt Patrick Kuik kandidaat gesteld om deze plaats in te nemen.


Door het bestuur wordt Annet Klomp kandidaat gesteld om de vorig jaar niet ingevulde vacature in het bestuur in te nemen, Annet heeft het afgelopen jaar al meegedraaid in het bestuur.

Het bestuur stelt voor om het bestuur met 1 persoon uit te breiden, hiervoor stelt het bestuur Arnold Willems kandidaat.

Evt. (tegen)kandidaten kunnen tot een kwartier voor aanvag van de vergadering bij de secretaris worden ingediend.

11. Vrijwilligers beleid

12. Club van vijftig

13. Rondvraag

14. Sluiting

WIJ REKENEN OP UW KOMST.
Het bestuur van de v.v. Uffelte.

Related Posts