Geen categorie

Algemene Ledenvergadering v.v. Uffelte

Aan:

De leden en wettelijke vertegenwoordigers van leden jonger dan 18 jaar van de voetbalvereniging “Uffelte”

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de te houden

ALGEMENE LEDENVERGADERING

van de voetbalvereniging “Uffelte” op:

18 december  2017 om 20.00 uur

in de kantine van “De Krollenkamp” te Uffelte.

Voorgestelde AGENDA:

1. Opening

2. Vaststelling Agenda van de voorliggende vergadering

3. Vaststelling van de notulen van de vergadering, d.d. 14 december 2016.
De notulen liggen gedurende 1 week voor de vergadering bij de secretaris ter inzage

4. Jaarverslag secretaris 2016-2017

5. Jaarverslag penningmeester 2016-2017

6. Begroting 2017-2018.
De begroting ligt gedurende 1 week voor de vergadering bij de penningmeester ter inzage

7. Tijdens de pauze zullen het financieel jaarverslag en de begroting rouleren door de vergadering. Na de pauze zullen ze worden behandeld

8. Verslag kascommissie

9. Verkiezing kascommissieleden

10. Bestuursverkiezing:
1. Periodiek aftredend en herkiesbaar: R. v.d. Belt
Evt. (tegen)kandidaten kunnen tot een kwartier voor aanvang van de vergadering bij de secretaris worden ingediend.
2. Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: K. Hooijer
3. Aftredend en niet herkiesbaar: M. Hendriks
Het bestuur stelt voor om het aantal bestuursleden terug te brengen naar 7, hierdoor zullen de plaatsen van K. Hooijer en M. Hendriks niet worden opgevuld.

11. Club van vijftig

12. Evaluatie Commissie structuur

13. Rondvraag

14. Sluiting

WIJ REKENEN OP UW KOMST.
Het bestuur van de v.v. Uffelte.

Related Posts